Politika spoločnosti

Politika spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. vo vzťahu k manažmentu kvality, životnému prostrediu a bezpečnosti práce

Vedenie spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. spolu s našimi zamestnancami v snahe zaistiť pôsobenie na trhu prostredníctvom:

 • Neustáleho rozvíjania spolupráce s existujúcimi a novými zákazníkmi
 • Udržiavanie si postavenia spoľahlivého výrobcu, opravy a modernizácie železničnej techniky
 • Vytvorenia a udržiavania podmienok pre činnosť manažéra ECM týkajúcich sa všetkých funkcií ECM s cieľom zabezpečiť bezpečný prevádzkový stav NV, u ktorých je LTS v NRV zaregistrovaná ako ECM
  Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. neustále rozvíja Systém manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti rešpektujúci záujmy všetkých zainteresovaných strán – ZÁKAZNÍCI, MAJITELIA / SPOLOČNOSŤ / ŠTÁT / REGIÓN, DODÁVATELIA, OSTATNÍ PARTNERI (investori, banky…) postavený na nasledujúcich princípoch:

 • Trvale dosahovať spokojnosť našich zákazníkov realizáciou služieb, ktoré spĺňajú ich očakávania ku kvalite, cene, termínom dodávok a flexibilite
 • Uplatňovať a využívať najmodernejšie technické znalosti, procesy podporujúce kvalitu a bezpečnosť pri realizácii produktov a služieb pri súčasnom rešpektovaní ochrany životného prostredia a bezpečnosti
 • Vytvoriť a trvale udržiavať podmienky pre činnosť manažéra ECM pri plnení funkcií ECM týkajúcich sa riadenia, rozvoja údržby a rozvoja údržby vozového parku vlastných NV a/alebo NV zmluvných partnerov
 • Vytvoriť a trvale udržiavať podmienky pre činnosť manažéra ECM pri plnení funkcie ECM týkajúcej sa poskytovania údržby pre vlastné i cudzie NV
 • Vhodným výberom zamestnancov, podporovaním ich vzdelávania a osobného rozvoja ako i vytváraním prostredia pre otvorenú komunikáciu a vzájomnú úctu, zabezpečiť stabilitu, spokojnosť a motiváciu zamestnancov pri súčasnom povedomí povinností
 • Monitorovať a analyzovať všetky realizované činnosti a výsledky s cieľom robiť správne rozhodnutia na základe faktov, uplatňovať prevenciu
 • Zapájať dodávateľov do plnenia našich zámerov prostredníctvom uplatňovania korektných vzťahov a vzájomnej výhodnej spolupráce so spoľahlivými dodávateľmi s cieľom obojstranne maximalizovať prínosy
 • Dodržiavať aktuálne právne a iné predpisy vyplývajúce z platnej legislatívy pri sústavnom zlepšovaní systému manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a kontroly na zaistenie BOZP
 • Zlepšovaním vzťahov spoločnosti k ochrane životného prostredia a vytváraním podmienok pre prevenciu znečisťovania, znižovania množstva odpadov a spotreby zdrojov tam, kde je to možné, presadzovať regeneráciu a recykláciu ako opak zneškodňovania
 • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k napĺňaniu politiky spoločnosti ako súčasť filozofie spoločnosti smerujúcej k neustálemu zlepšovaniu
 • IMS a trvalej orientácie na spokojných zákazníkov.
 • Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem
 • ISO 9001, ISO 14001 a STN EN ISO 45001.
 • Táto politika je najdôležitejší dokument spoločnosti. Všetci pracovníci sú povinní sa ním riadiť a pre jeho splnenie musia napĺňať konkrétne ciele spoločnosti, ktoré sú vydané ako samostatný dokument.

  Vedenie spoločnosti LOKO TRANS Slovakia s.r.o.:
  Ing. Tibor Cvik, konateľ spoločnosti
  Ing. Alexandra Broszová, konateľ spoločnosti