Politika spoločnosti

 

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. spolu so zamestnancami sa rozhodla prijať nasledujúcu politiku:

Naša spoločnosť je zameraná na výrobu, opravy a modernizáciu železničnej techniky.

Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Naše služby budeme realizovať na vysoko odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.

S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu, enviroment a bezpečnosť.

V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

  • Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém,  trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001,  ISO14001 a OHSAS 18001.

 

  • Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov  tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami  štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

 

  • Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

 

  • Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

 

  • Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.

 

  • Zisťovať, odstrániť, príp. znižovať na minimum riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci vypracovaním prevádzkových poriadkov a pracovných postupov a ich neustálou aktualizáciou v súlade s platnou legislatívou.

 

  • Zabezpečiť súlad s právnymi  a inými  požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

 

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky,     je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.

 

Vedenie spoločnosti LOKO TRANS Slovakia s.r.o.:
Ing. Tibor Cvik, konateľ spoločnosti
Ing. Marek Ambrus, konateľ spoločnosti